Mail direct

Privacyverklaring 

Praktijk voor oefentherapie-Herveld gevestigd Tusculum 14

6674 DN te Herveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.oefentherapie-herveld.nl
Tusculum 14
6674 DN Herveld
0488-421736

Functionaris Gegevensbescherming:

Een Functionaris Gegevensbescherming  is voor mijn praktijk oefentherapie-Herveld niet nodig. Als richtlijn wordt aangehouden dat praktijken met 1-2 therapeuten geen FG nodig zullen hebben. Voor informatie: info@oefentherapie-herveld.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Oefentherapie-Herveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, in emails en telefonisch

Oefentherapie-Herveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien relevant:

- ras
- godsdienst of levensovertuiging |
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapie-herveld.nl, dan verwijder ik deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken:

Oefentherapie-Herveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Oefentherapie-Herveld verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals BSN nummer, legitimatie, verwijsgegevens, gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte. 
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Ik ben als oefentherapeut verplicht een medisch dossier bij te houden (dossierplicht), om onze dienstverlening, nl. oefentherapeutische behandeling in de praktijk, te kunnen doen en continuïteit te kunnen waarborgen bij ziekte/uitval /etc als een waarnemer de praktijk (tijdelijk) overneemt.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Oefentherapie-Herveld neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefenthrapie-Herveld) tussen zit. Oefentherapie-Herveld gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

* Intramed voor Electronisch Patienten Dossier en boekhouding

* Vecozo voor COV check en indienen declaraties bij zorgverzekeraars

* Zorgmail en Siilo voor versturen van rapportages aan verwijzers, overleg tussen collega's en verwijzers en onderlinge communicatie door de oefentherapeut werkzaam bij Oefentherapie Herveld over planning agenda en nieuwe patienten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Oefentherapie-Herveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dossiers dienen volgens de wet 15 jaar bewaard te blijven. Daarna worden de dossiers verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Oefentherapie-Herveld deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oefentherapie-Herveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Oefentherapie-Herveld jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

* Vecozo: schakel tussen zorgverlener en zorgverzekeraar met als doel: COV check, administratie, declareren aan zorgverzekeraars via een beveiligde verbinding. Naam, patientcode, geboortedatum, polisnummer, behandeldata, diagnosecode prestatiecode en indicatiecode

* Intramed: softwareleverancier met als doel bijhouden van administratie, EPD, declareren en boekhouding. helpdesk voor de therapeut via teamviewer via internet met als doel dat therapeut hulp kan krijgen bij problemen met administratie.

* Qualizorg: meetbureau voor patienttevredenheid, met als doel om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en indien nodig verbeteren. Het mailadres van de patient wordt via Intramet aan Qualizorg doorgegeven indien de patient daarmee akkoord is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Oefentherapie-Herveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oefentherapie-Herveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

Oefentherapie-Herveld

Tusculum 14

6674 DN Herveld

info@oefentherapie-herveld.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Oefentherapie-Herveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Oefentherapie-Herveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oefentherapie-herveld.nl.