Mail direct

Nieuws

Fit tijdens en na de zwangerschap!
Groepsbehandelingen 'Gezond bewegen voor (aanstaande) moeders'

U kunt bij deze praktijk terecht voor Zwangerschapstherapie: praktisch advies, begeleiding en behandelingen, individueel of in een groep. U leert een goede houding en een juist bewegingspatroon aan. Zo worden klachten voorkomen of verholpen. Mogelijkheid tot vergoeding via de zorgverzekering.

Zwangerschapsbegeleiding: een uur per week, gedurende acht weken. 

Fit na de bevalling: een uur per week, gedurende zes weken. 

Voor meer info over de (eerstvolgende) cursus, neem contact op.

 

Privacy

De nieuwe wet voor de privacy (AVG) is ingegaan. Hieronder leest u welke rechten u heeft en hoe Oefentherapie Herveld omgaat met uw privacy. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op.

Contactgegevens:


Oefentherapie Zetten Herveld | Brittanjesingel 59 | 6671 AX Zetten | 0488-421736

Oefentherapie Zetten Herveld, gevestigd aan Brittanjesingel 59, 6671 AX te Zetten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:


Oefentherapie Zetten Herveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:


Oefentherapie Zetten Herveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

* Gezondheid
* Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapiezetten-herveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
* Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


Oefentherapie Zetten Herveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw betaling.
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (b.v. het verzetten van een afspraak).
* Oefentherapie Zetten Herveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


Oefentherapie Zetten Herveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar (wettelijke verplichting).

Delen van persoonsgegevens met derden:


Oefentherapie Zetten Herveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Zetten Herveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


Oefentherapie Zetten Herveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Zetten Herveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiezetten-herveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Zetten Herveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


Oefentherapie Zetten Herveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@oefentherapiezetten-herveld.nl. Oefentherapie Zetten Herveld heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
* TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contact:

Brittanjesingel 59 | 6671 AX | Zetten | E: info@oefentherapiezetten-herveld.nl | T: 0488-421736